Гишүүнээр элсэх


1, Орчуулагч нь ажилтан, оюутан, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч зэрэг төрөл мэргэжилтэй хүмүүсээс бүрдэх бөгөөд орчуулга хийж үйлчлэнэ.
2, Утсаар үнэгүй орчуулга хийж үйлчлэх бөгөөд орчуулагч заавал утсаар орчуулга хийж өгөх үүрэг хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
3,Орчуулгын үйлчилгээ нь өөрсдөө шууд харьцах зарчмаар явагдах бөгөөд ажлын байдлаас шалтгаалан орчуулгын хөлс гарах тохиолдолд зардлыг өөрсдөө шууд үнэ тохиролцож хийнэ.
4,Тухайн үйлчилгээг авч буй гишүүн эсвэл орчуулагч хууль бус үйлдэл хийсэн тохиолдолд үйлчилгээ авахыг хориглох, гишүүнчлэлээс хасах арга хэмжээ авна.
5, Тухайн үйлчилгээг шууд харьцах зарчмаар авах бөгөөд тус компани ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно.
6,Тус компанийн мэдээ материалыг гадагш задруулсан тохиолдолд эрүүгийн болон иргэний бүх хариуцлага хүлээнэ.