ເຂົ້າເປັນຊຳມາຊິກ


1 ວຽກຂອງນາຍພາສາແມ່ນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະນັກງານຫ້ອງການ,ນັກສຶກສາ, ເຕັ້ນລຳແບບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ແລະ ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດແປ
2 ມັນຄືຄວາມໝາຍໂທຟຣີ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ມີໜ້າທີ່ນາຍແປພາສາທີ່ຈະຍອມຮັບການຮຽນຮ້ອງຂອງສະມາຊິກຄົນ
3 ການບໍລິການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງມີການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງສະມາຊິກ ແລະ ນາຍພາສາ ແລະ ຖ້າມີຄ່າທຳນຽມການແປເກີດຂຶ້ນ
4 ເມື່ອສິ່ງທີ່ໜ້າອັບອາຍເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງສະມາຊິກ ແລະ ນາຍພາສາກຳນົດຂອບເຂດຂອງການບໍລິການ ແລະ ການຖອນຕົວອອກຈາກການໃຫ້ບໍລິການທີ່ເກີດຂຶ້ນ
5 ການບໍລິການເປັນຖານການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ພວກເຮົາຖືຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ບໍ່ມີ
6 ເມື່ອຂໍ້ມູນ ແລະ ອຸປະກອນຂອງເຮົາຖືກເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງທາງຄະດີແພ່ງ ແລະ ອາຍາທັງໝົດ